Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst op afstand: overeenkomst die uitsluitend via communicatiemiddelen op afstand wordt gesloten.
 2. Dienst: de Timelapp-dienst, zoals deze aangeboden door Timelapp B.V., bestaande uit het maandelijks selecteren en ontvangen van foto's op basis van de gekozen duur van de dienst.
 3. App: de Timelapp-app, te downloaden via de Apple Inc. App Store.
 4. Gegevensdrager: alle duurzame apparatuur die geschikt zijn voor opslag.
 5. Gebruiker: de persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die door een overeenkomst gebruik maakt van de Timelapp-dienst.
 6. Persoonsgegevens: alle gegevens van gebruiker die in het belang van de uitvoering van de overeenkomst geregistreerd dienen te worden.
 7. Dag: een kalenderdag.
 8. Maand: een kalendermaand.
 9. Bewaartermijn: de termijn waarop de foto's opgeslagen blijven.
 10. Elektronische weg: alle manieren van communicatie waarbij verbinding met het internet noodzakelijk is.
 11. Schriftelijk: zowel op papier, via e-mail, als in de app, waarbij in laatstgenoemde de mogelijkheid moet bestaan het op te slaan op een gegevensdrager.
 12. App winkel: de App Store van Apple Inc.

 

Artikel 2 Identiteit van Timelapp B.V.

Timelapp B.V. ; handelend onder de naam: Timelapp

Adres: Oostersingel 3

Postcode: 9713 EW

Plaats: Groningen

E-mailadres: hallo@timelapp.nl

KvK nummer: 64480283

BTW nummer: 855683727B01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en bij het gebruik van de app: Timelapp. Deze voorwaarden zijn in te zien op de website en in de app.

3.2 Voor het sluiten van de overeenkomst stelt Timelapp B.V. gebruiker de tekst van de algemene voorwaarden beschikbaar, op een dusdanige manier dat gebruiker deze eenvoudig op kan slaan op een gegevensdrager. Op verzoek van gebruiker zal Timelapp B.V. langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos de algemene voorwaarden toezenden.

3.3 Door het gebruiken van de app en de dienst gaat gebruiker akkoord en bent u gebonden aan eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden. Timelapp B.V. zal u via de e-mail op de hoogte stellen wanneer er wijzigingen plaatsvinden.

 

Artikel 4 De app en account

4.1 Onder aanbod wordt verstaan, de keuze die gebruiker heeft binnen de app om gebruik te maken van de services en diensten van de app, welke nader duidelijk omschreven dienen te worden.

4.2 Indien er door omstandigheden fouten of vergissingen in het aanbod staan, is Timelapp B.V. niet gebonden aan het aanbod.

4.3 Gebruiker kan met mobiele telefoon of tablet inloggen in de app, waar hij/zij een selectie aan foto's kan uploaden naar diens persoonlijke account.

4.4 Een persoon dient zich te registreren, accounts geregistreerd door 'robots' of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.

4.5 Een persoon kan slechts één account bezitten

4.6 Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de dienst, wanneer gebruiker een geldig account en een geldig abonnement heeft. Deze kan alleen via de app aangeschaft worden. Tijdens de registratie dient gebruiker een abonnement af te sluiten. De tarieven zullen duidelijk omschreven worden in de app, evenals de duur van de dienst. De selectie van foto's zal vervolgens na een periode afgedrukt (zie o.a. art 9) en bij gebruiker bezorgd worden.

4.7 Registratie van gebruiker gebeurt nadat laatstgenoemde de app heeft gedownload via de App Store. Bij de registratie zullen de volgende persoonsgegevens gevraagd worden:

a) Naam + Achternaam

b) Adres

c) Postcode + woonplaats

d) E-mailadres

e) Telefoonnummer

f) Wachtwoord

g) Bankgegevens

4.8 Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct verstrekken van de gegevens zoals genoemd in artikel 4.5.

 

Artikel 5 De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat gebruiker het aanbod aanvaart en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden.

5.2 Timelapp B.V. bevestigt langs elektronische weg zo spoedig mogelijk de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat gebruiker de aanvaarding heeft ontvangen, kan zij de overeenkomst ontbinden.

5.3 Timelapp B.V. kan, in afwijking van lid 1, een bestelling/aanvraag weigeren of aanvullende voorwaarden stellen, mits zij dit gemotiveerd doet. Binnen de gestelde wettelijke kaders kan en mag Timelapp B.V. onderzoeken, of gebruiker kan voldoen aan zijn/ haar betalingsverplichtingen, of dat er andere gronden zijn, die in de weg staan van het verantwoord tot stand komen van de overeenkomst.

5.4 Bij het proces van de totstandkoming van de overeenkomst zal Timelapp B.V. zorg dragen dat zij de volgende informatie op een dusdanige manier aanbiedt aan gebruiker dat deze op een toegankelijke manier opgeslagen kan worden op een gegevensdrager:

a) het bezoekadres van de vestiging van Timelapp B.V.

b) dat gebruiker geen gebruik kan maken van zijn/ haar herroepingsrecht (zie artikel 6)

c) service na aankoop en garantie

d) de gegevens zoals genoemd in artikel 4.3

5.5 Slechts nadat gebruiker zich heeft geregistreerd, aan de betalingsvoorwaarden is voldaan en hij/zij de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, kan zij gebruik maken van de dienst en is het niet meer mogelijk om de dienst te annuleren of te wijzigen, behoudens de gevallen waarin dit onredelijk bezwarend zou zijn voor gebruiker.

 

Artikel 6 Uitsluiting Herroepingsrecht

6.1 Gelet op de aard en het specifieke karakter alsmede het persoonlijke karakter van de dienst is het niet mogelijk om gebruik te maken van het wettelijk herroepingsrecht.

 

Artikel 7 Tarieven en betaling

7.1 De in de app genoemde bedragen voor de dienst zijn bindend voor het bedrag, welke in rekening gebracht zal worden bij gebruiker. Timelapp B.V. draagt hierbij zorg dat het voor de gebruiker duidelijk is waaruit het bedrag is opgebouwd en welke eventuele bijkomstige kosten er in rekening gebracht zullen worden.

7.2 Gebruiker dient Timelapp B.V; indien gebruiker zich bij Timelapp wenst te registreren, doorlopend te machtigen voor automatische incasso van het maandelijkse bedrag, zoals genoemd in voorgaand lid. Machtiging geschiedt door het invullen van de gevraagde incassogegevens en de acceptatie van de Algemene Voorwaarden tijdens het registratieproces.

7.3 Het bedrag zal omstreeks het einde van de maand, waarin gebruik is gemaakt van de dienst, geïncasseerd worden.

7.4 Indien gebruiker van mening is dat er een verkeerd bedrag is afgeschreven van zijn/haar rekening, dient deze eerst het kostenoverzicht in Timelapp te raadplegen, waarna hij/zij de mogelijkheid heeft zich te wenden tot Timelapp B.V. met zijn/ haar verzoek dit te corrigeren.

7.5 Bij constatering van onjuist verstrekte of vermelde betaalgegevens heeft gebruiker de plicht Timelapp B.V hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Timelapp B.V. is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op gebruiker zijn voldaan.

7.6 Indien er sprake is van wanbetaling door gebruiker, behoud Timelapp B.V. zich het recht voor, behoudens wettelijke beperkingen, om de vooraf aan consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

7.7 Timelapp B.V. zal bij een mislukte incasso de gebruiker op de hoogte stellen en vervolgens in de gelegenheid stellen om zorg te dragen dat deze alsnog zo spoedig mogelijk het bedrag geïncasseerd kan overmaken.

7.8 Indien de gebruiker niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij/zij door Timelapp B.V. is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegeven om de betaling alsnog te voldoen, na het verlopen van die termijn verplicht om de door Timelapp B.V gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te betalen, onverminderd het nog verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente.

7.9 Wanneer betaling uitblijft, behoudt Timelapp B.V. zich het recht voor om na 4 weken, gerekend vanaf de dag van incasso, het abonnement te stoppen en zal gebruiker ook geen foto's meer ontvangen.

 

Artikel 8 Nakoming en garantie

8.1 Timelapp B.V. streeft er naar om uiterlijk twee weken na het verstrijken van de maand waarin de foto's zijn opgespaard deze bij gebruiker geleverd te hebben, behoudens het geval dat er technische oorzaken zijn waardoor de levertermijn zal opschuiven. Er is dus geen sprake van dwingende termijnen. Timelapp B.V. zal gebruiker onverwijld op de hoogte stellen van eventuele vertraging. Gebruiker beschikt hierdoor niet het recht om van de aankoop af te zien.

8.2 Fotoafdrukken die niet voldoen aan de redelijke verwachtingen kunnen slechts teruggenomen worden, wanneer dit door technisch tekortschieten van de zijde van Timelapp B.V. is. gebruiker krijgt de keuze om de foto's opnieuw af te laten drukken of één volledige maand te restitueren. Wanneer gebruiker van laatstgenoemde mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient gebruiker dit onverwijld en schriftelijk aan Timelapp B.V. te melden, doch uiterlijk binnen twee weken voor het einde van de maand volgende op de maand die gerestitueerd dient te worden.

8.3 Indien gebruiker verzuimt om zijn/haar keuze kenbaar te maken na het melden van een klacht zoals omschreven in 8.2, behoudt Timelapp B.V. zich het recht voor om de betreffende maand te her-printen en in de daaropvolgende maand, tezamen met de foto's van de laatstgenoemde maand, mee te zenden.

8.4 De kwaliteit van de afdrukken van het fotomateriaal is afhankelijk van de kwaliteit van de digitale bestanden en het fotomateriaal zelf en kan geenszins toegerekend worden aan Timelapp B.V. of het gebruik van Timelapp.

 

Artikel 9 Gebruik en aansprakelijkheid

9.1 Gebruiker logt in op de app waar hij/zij een overzicht krijgt van diens persoonlijke account. Daar kan gebruiker een selectie aan foto's, tot een maximum van 10 per maand, uploaden naar de app. Tot het einde van de maand kan gebruiker deze foto's opsparen, waarna gebruiker voor de 4e dag van de nieuwe maand de foto's dient te versturen.

9.2 Het staat gebruiker vrij om gedurende de maand foto's toe te voegen en te verwijderen, waarbij slechts rekening gehouden moet worden, dat aan het einde van de betreffende maand de 10 meeste recent ge-uploadde foto's, na bevestiging van gebruiker, verzonden zullen worden.

9.3 Timelapp B.V. en Timelapp aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of misbruik door derden van de digitale bestanden. De aangeboden bestanden in de app zullen door Timelapp opgeslagen worden in Google Cloud Storage. Vervolgens zullen zij vandaar geëxporteerd worden, middels een beveiligd bestandsformat en aangeleverd worden bij Fotofabriek.nl B.V.. Timelapp B.V. bewaakt te allen tijde dat de verschillende stappen met grootst mogelijke zorg worden uitgevoerd en informeren op verzoek van gebruiker over de voortgang van zijn/haar dienst.

9.4 Timelapp B.V. of Timelapp kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, voor (in)directe- en/of gevolgschade die ontstaat door het niet of onvoldoende functioneren van het mobiele netwerk van gebruiker of door onjuist gebruik van de app door gebruiker.

9.5 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de originele digitale bestanden op een duurzame gegevensdrager.

9.6 Gebruiker garandeert dat de geüploade foto's en het verwerken en afdrukken ervan op geen enkele wijze inbreuk maakt op intellectuele- en/of eigendomsrechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en vrijwaart Timelapp B.V. volledig tegen alle mogelijke aanspraken ter zake.

9.7 Timelapp B.V. ziet het als haar wettelijke plicht om fotomateriaal waarop, door personen van Timelapp B.V. of door personen die werkzaam zijn voor Timelapp B.V. , strafbare feiten zijn waar te nemen, dan wel zelf als strafbaar feit aangemerkt kunnen worden, om hiervan aangifte te doen bij de politie en zal het materiaal ter beschikking stellen van de politie.

9.8 Timelapp B.V. biedt haar fotodienst aan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat in beginsel zij zal voldoen aan de te verwachten prestatie, behoudens de gevallen zoals die genoemd worden in 5.3, 8.2, 9.4 en 9.6.

9.9 Gebruiker dient de gegevens die nodig zijn om van de app gebruik te maken, zoals klantnummer, wachtwoord enzovoort, zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Timelapp accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij verlies en/of misbruik van deze gegevens.

9.10 Timelapp kan niet garanderen dat de dienst zonder interruptie gebruikt kan worden. Indien door omstandigheden de app voor een bepaalde periode niet te gebruiken is, dan zal Timelapp B.V. Gebruiker hierover informeren en, indien mogelijk, een tijdsindictie geven wanneer de app weer beschikbaar komt.

 

Artikel 10 Duur en opzegging

10.1 Gebruiker sluit voor onbepaalde tijd een overeenkomst af, die strekt tot het maandelijks afnemen van de dienst van Timelapp. Deze dienst kan te allen tijde opgezegd worden, conform de voorschriften die zijn overeengekomen en met inachtneming van ten hoogste één maand.

10.2 Opzegging dient te geschieden voor het einde van de maand.

10.3 Indien gebruiker 6 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de app, wordt het account (inclusief bijbehorende foto's) automatisch verwijderd. Timelapp B.V. draagt zorg dat gebruiker hiervan meermaals een herinnering ontvangt.

10.4 Timelapp B.V. behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien door gebruiker niet aan haar verplichtingen voldoet die voortvloeien uit de algemene voorwaarden.

10.5 In alle gevallen zullen na het eindigen van de overeenkomst de algemene voorwaarden van toepassing blijven, voor zover dit noodzakelijk is voor de verdere afwikkeling.

Artikel 11 Privacy en beveiliging

11.1 Alle data en persoonsgegevens die ter beschikking van de dienst noodzakelijk geacht en door gebruiker beschikbaar gesteld zijn, worden in beginsel slechts gebruikt en bewaard voor:

a) De uitvoering van de dienstverlening

b) Het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen

c) De voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

d) Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

e) Identificatie van gebruiker bij het aanmelden in de app, dan wel het doen toezenden van het fotomateriaal.

De persoonsgegevens van gebruiker zullen nooit beschikbaar gesteld worden voor derden, behoudens de gevallen waarin de wet voorziet en voor het maken van een risicoprofiel. Na het eindigen van de overeenkomst worden de persoonsgegevens nog ten hoogste zes maanden bewaard, alvorens zij vernietigd worden.

11.2 Naast de verwerking van uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van uw aankoop in Timelapp, worden de gegevens ook gebruikt om ten aanzien van de bestellingen, bepaalde producten of marketingacties te communiceren en om producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u mogelijk zouden kunnen interesseren.

11.3 Tegen het gebruik van de persoonsgegevens van gebruiker voor reclamedoeleinden, kan gebruiker te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere kosten mee gemoeid zijn, dan de kosten die het gebruikte middel met zich meebrengt. Een mededeling in tekstuele vorm (e-mail of brief) aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens is hiervoor voldoende.

 

Artikel 12 Klachtenregeling en geschillen

12.1 Timelapp B.V. en Timelapp dragen zorg voor een goede afwikkeling van klachten en stellen hiertoe een klachtenprocedure op. Timelapp B.V. draagt zorg dat deze is gepubliceerd op de website, tezamen met gegevens waar gebruiker zijn klacht kan deponeren.

12.2 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als deze een langere verwerkingstijd behoeft, dan stelt Timelapp B.V. gebruiker hiervan onverwijld op de hoogte, waarbij zij een indicatie geeft wanneer gebruiker een uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.3 Gebruiker geeft Timelapp B.V. ten minste 4 weken de tijd om de klacht in overleg met gebruiker op te lossen. Pas daarna ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor geschilbeslechting.

12.4 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.5 Geschillen in verband met de dienst en/of service van Timelapp en Timelapp B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde civiele rechter van de rechtbank Noord Nederland.

 

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 Het is gebruiker niet toegestaan om Timelapp te gebruiken voor enig ander doel, dan waarvoor deze ter beschikking is gesteld.

13.2 Het is gebruiker niet toegestaan om zijn rechten/plichten jegens Timelapp B.V. voortvloeiend uit de dienst, over te dragen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Timelapp B.V.

13.3 Wijzigingen in de algemene voorwaarden treden in werking 21 dagen na bekendmaking na de dag waarop zij bekend gemaakt zijn, tenzij bij het bekendmaken een specifieke datum genoemd wordt.

13.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven.

13.5 Timelapp B.V. is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Groningen onder nummer 855683727.